Adiguru NamastubhyamИсполнитель: Rudra
Альбом: Brahmavidya: Transcendental I
Продолжительность: 2:08
Раздел: Рок,метал

Текст песни Adiguru Namastubhyam:

Vatavitapi samipe bhumibhage участия**
Sakalamunijanana, jnanadataramarat
Tribhuvanagurumisham dakshinamurti devam
Jananamaranaduhkhacheda daksham namami

Citram vrddha опухоли vatatarormule город gururyuva
Gurostu maunamvyakhyanam shishyastu chinnasamshayah
Недисциплинированные sarvavdiyanam bh bhavaroginam
Gurave sarvalokanam dakshinamurtaye namah

Vishvam дарпана drshyamana нагари tulyam nijantargatam
Pashyan natmani майя bahirivod bhuta я yatha в нидра
Так sakshat kurute prabodha samaye Светлана evadvayam
Tasmai shri guru шри Murtaza выполнена зарегистрирован dakshinamurthy

Я yasyaiva sphurana sadatma kamatsat я kalparthaga bhasate
Sakshat masiti таттва Веда vacasa йо bodha yatya shritan
Яхт-sakshat karanad bhavenna punara vrt мани бхаван, это я bhonidhau
Tasmai shri guru зарегистрирован Муртаза Шри dakshinamurthy смерти

Я vishva pashyati работы karanataya sva svami sambandhatah
Шишья caryata в tathaiva pitr путра dyatma в bhedatah
Svapne jagrati или va еша пуруша майя ската bhramitah
Тасма дал учитель зарегистрировано dakshinamurthy Шри-murtaye выполненаVatavitapi samipe bhumibhage nishannam**
Sakalamunijananam jnanadataramarat
Tribhuvanagurumisham dakshinamurti devam
Jananamaranaduhkhacheda daksham namami

Citram vatatarormule vrddha shishya gururyuva
Gurostu maunamvyakhyanam shishyastu chinnasamshayah
Nidhaye sarvavdiyanam bhishaje bhavaroginam
Gurave sarvalokanam dakshinamurtaye namah

Vishvam darpana drshyamana nagari tulyam nijantargatam
Pashyan natmani mayaya bahirivod bhutam yatha nidraya
Yah sakshat kurute prabodha samaye svatmanam evadvayam
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye

Yasyaiva sphuranam sadatma kamatsat kalparthagam bhasate
Sakshat tattva masiti veda vacasa yo bodha yatya shritan
Yat sakshat karanad bhavenna punara vrttir bhavam bhonidhau
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye

Vishvam pashyati karya karanataya sva svami sambandhatah
Shishya caryataya tathaiva pitr putra dyatmana bhedatah
Svapne jagrati va ya esha purusho maya pari bhramitah
Tasmai shri guru murtaye nama idam shri dakshinamurtaye


Добавить комментарий